Эрхэм зорилго

Болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, гамшигийн аюулаас хүний амь нас эд хөрөнгө, мал амьтан, хүрээлэн байгаа орчныг авран хамгаалах, сэргээн босгох, дээрхи үйл ажиллагаанд ард иргэдийг сурган дадлагажуулах .

Үйл ажиллагааны чиг үүрэг

Гамшигаас хамгаалах төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, гамшигаас хамгаалах арга хэмжээг орон нутагын хэмжээнд төлөвлөх зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, иргэдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулна.