Албаны дүрмүүд

2015 он
ОБАЭБ-ын дүрмүүд /МУ-ын Шадар сайдын 2010.06.29 №39 тогтоол/
ХХАА-ны дүрэм
ХХУХТ талаар дагаж мөрдөх дүрэм /МУ-ын Шадар сайдын 2009.12.30 №508 тушаал/
ОБА-ны төрийн тусгай албан хаагчийн хувцас өмсөх дүрэм /МУ-ын Шадар сайдын 2007.03.29 №40 тушаал/
Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цолны зэрэглэл батлах тухай /МУ-ын Шадар сайдын 2008.05.23 №60 тушаал/