Албаны журам

2015
Монгол улсын цол хүртээх, одон медиалиар шагнах журам /МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны №71 зарлиг/
Нөөцийн бараа, метериалыг хүлээн авах, хадгалах, шинчилэх, хэвийн хорогдол тооцох журам /ЗГ-ын 2008.05.28 №199 тогтоолын 2-р хавсралт/
ОБАЭБ-ын офицер ахлагч нарт албан ажлын онцгой нөхцлийн нэмэгдэл олгох журам /ЗГ-ын 2006.05.10 №104 тогтоол/
ОБАЭБ-ын төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс мэргэшлийн шалгалт авах журам /ТАЗ-ийн 2009.11.19 №170 тогтоол/
ОБАЭБ-д алба хаах журам /МУ-ын шадар сайдын 2011.06.14 №31 тушаал/
ОБЕГ-ын шалган нэвтрүүлэх журам /ОБЕГ-ын даргын 2008.04.25 №254 тушаал/
Онцгой байдлын байгууллагад ОУБ, хандивлагч орнуудаас ирүүлсэн буцалтгүй тусламжийг захиран зарцуулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2007.01.10 №11 тушаал/
Гадаад дотоодын академи, их дээд сургуульд элсэн суралцагчдыг сонгон шалгаруулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2009.07.16 №239 тушаал/
Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үед ОБЕГ-ын газар, хэлтсийн ажиллах журам /ОБЕГ-ын даргын 2007.11.08 №508 тушаал/
Хойшлуулшгүй яаралтай ажлын шаардлагаар албан томилолт олгох журам /ОБЕГ-ын даргын 2008.01.15 №22 тушаал/
Ёс зүйн албаны ажиллах нийтлэг журам /ОБЕГ-ын даргын 2008.03.11 №254 тушаал/
Автомашин ашиглах журам /ОБЕГ-ын даргын 2008.04.25 №254 тушаал/
“ОБА-ны төлөө” тэмдгээр шагнах журам /ОБЕГ-ын даргын 2008.12.15 №576 тушаал/
ОБАЭБ-ын оны тэргүүний хамт олон, хөдөлмөрийн аварга болон ажил мэргэжилийн аварга албан хаагчдыг шалгаруулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2008.12.09 №559 тушаал/
ОБА-ны шагнал, түүнийг олгох журам /ОБЕГ-ын даргын 2008.02.20 №102 тушаал/
ОБА-ны төрийн тусгай албан хаагчдад гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн зэрэг олгох журам /ОБЕГ-ын даргын 2008.03.13 № тушаал/
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхолын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах,хадгалах журам батлах тухай /УИХ-ын хууль зүйн байнгын хорооны 2012.04.15 №05 тогтоол/
Эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах нийтлэг журам