Аюулт үзэгдэл, ослын 7 хонгийн нөхцөл байдлын мэдээ