nema_logo

ЗАВХАН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС  ИРГЭД АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ХААГЧДАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХАД ШААРДАГДАХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

д/д Нэг. Бичиг баримтын нэр Хариуцах эзэн
Онцгой байдлын албанд ажилд шинээр ороход бүртгүүлэх материал Ахмад Б.Баттогтох
1 Өргөдөл Ахмад Б.Баттогтох
2 Төрийн албан хаагчийн анкет Ахмад Б.Баттогтох
3 Боловсрол, мэргэжилийн дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар Ахмад Б.Баттогтох
4 Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар Ахмад Б.Баттогтох
5 Нийгмийн даатгал болон хөдөлмөрийн дэвтрийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар Ахмад Б.Баттогтох
6 4х6 цээж зураг 2 хувь Ахмад Б.Баттогтох
7 3 үеийн намтар Ахмад Б.Баттогтох
8 Эрүүл мэндийн үзлэгийн дүн Ахмад Б.Баттогтох
9 Цэргийн алба хаасан лавлагаа Ахмад Б.Баттогтох
10 Ажил байдлын тодорхойлолт Ахмад Б.Баттогтох
11 Байгуулагын албан бичиг, даргын зөвлөлын хурлын тэмдэглэл Ахмад Б.Баттогтох
12 Хувын ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг / офицерийн албан тушаалд/ Ахмад Б.Баттогтох
13 Ял шалгах хуудас Ахмад Б.Баттогтох
Хоёр. Шилжиж болон дэвшиж томилогдох:
1 Төрийн албан хаагчийн анкет Ахмад Б.Баттогтох
2 Иргэний үнэмлэхний хуулбар Ахмад Б.Баттогтох
3 Ашиг сонирхлын зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх мэдүүлэг Ахмад Б.Баттогтох
4 Байгуулагын албан бичиг, даргын хурлын тэмдэглэл Ахмад Б.Баттогтох
5 Өөрийн хүсэлтээр шилжих тохиолдолд өргөдөл, шилжин очих анги, байгуулагын санал Ахмад Б.Баттогтох
Гурав. Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөх
1 Өргөдөл Ахмад Б.Баттогтох
2 Албан бичиг Ахмад Б.Баттогтох
Дөрөв. Сахилгын шийтгэл ногдуулах, төрийн албанаас халах
1 Байгуулагын албан бичиг, даргын хурлын тэмдэглэл Ахмад Б.Баттогтох
2 Сахилгын арга хэмжээ тооцсон тушаал /2-оос доошгүй удаа/ Ахмад Б.Баттогтох
3 Зөрчил гаргасан тухай холбогдох нотлох баримт, материал Ахмад Б.Баттогтох
4 Ажил тасалсан бол цагийн  бүртгэл Ахмад Б.Баттогтох
Тав. Тэтгэвэрт гарах
1 Өргөдөл Ахмад Б.Баттогтох
2 Ажилласны архивын лавлагаа Ахмад Б.Баттогтох
3 Хугацаат цэргийн алба хаасан хугацаа Ахмад Б.Баттогтох
4 Ахлагчийн хувийн хэрэг Ахмад Б.Баттогтох
5 Тушаал гарсаны дараа сүүлийн 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт / нийгмийн даатгалаар баталгаажуулсан/, хувцасны карт, тойрох хуудас Ахмад Б.Баттогтох
Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч нараас
1 Төлөвлөгөө боловсруулах , аргачилал Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2 Гамшиг ослын гамшгаас хамгаалах чиглэлээр мэдэлэлээр хангах Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Зургаа. Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын чиглэлээр
1 Ажилын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч нар
2 Заавал биелүүлэх Албан шаардлага Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч нар
3 Барилгын зураг төсөл хянсан тухай дүгнэлт Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч нар
4 Мэдэгдэл Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч нар
5 Дүгнэлт Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч нар
6 Зөвшөөрөл Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч нар
7 Ажиллагаа зогсоох тогтоол Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч нар
8 Танилцуулга Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч нар
9 Гал түймэр гарсан тухай акт Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч нар